2.06 Udskoling og valg af ungdomsuddannelse

Pejlemærker for udskolingen i Silkeborg Kommune, herunder samarbejde om valg af ungdomsuddannelse

Udskolingen skal udvikles med afsæt i følgende pejlemærker:

  • Udskolingen skal være motiverende, således at de unges lyst til at lære fastholdes og udvikles.
  • Udskolingen skal kvalificere elevernes valg af ungdomsuddannelser via variation af udskolingens fagrække.
  • Undervisningen i udskolingen skal være anvendelsesorienteret og præget af inspirerende samarbejde med ungdomsuddannelserne og erhvervslivet.

Det er en ambition, at der arbejdes med etablering af profillinjer på overbygningsskoler.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 14. juni 2016, Silkeborg Byråd den 27. juni 2016

Ungdoms- og erhvervsuddannelse

Måltal for søgning af ungdomsuddannelser findes på Silkeborg Kommunes hjemmeside.

På baggrund af Arbejdsmarkedsudvalgets og Børne- og Ungeudvalgets drøftelser i april, indstiller Beskæftigelseschefen og Skolechefen måltal for uddannelsessøgningen i 2022 til godkendelse. Oplægget tager afsæt i udvalgenes ønske om at fastholde målet om, at 25 procent af eleverne vælger en erhvervsuddannelse.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 12. april og 3. maj 2021

Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungeudvalget præsenteres for status samt fokusområder og initiativer for at stimulere, at flere unge træffer et kvalificeret valg af erhvervsuddannelse. De foreslåede arbejdsspor for videreudvikling af indsatsen godkendes som politisk ramme for indsatsen til og med 2022
Besluttet: Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungeudvalget den 7. september 2020

Ifølge den nye lov om kommunal indsats for unge under 25 år skal kommunalbestyrelsen hvert år opgøre søgetal til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse og fastsætte måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelserne for kommunens 9. og 10.-klasseelever.
Drøftet/besluttet: Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungeudvalget den 13. januar 2020 og den 30. marts 2020

Børne- og Ungeudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet et fælles udvalgsmål om, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Udvalgene har afholdt et fællesmøde med henblik på at drøfte handlemuligheder, som fremmer, at flere begynder på en erhvervsuddannelse. 

Drøftet: Børne- og Ungeudvalget den 2. maj 2017, orientering den 9. april 2018 og den 1. oktober 2018

Handleplan for det fælles bevillingsmål mellem Beskæftigelsesafdelingen og Skoleafdelingen: "Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse" af 3. april 2018. 

Orientering om Skoleafdelingens arbejde med Den Åbne Skole, herunder samarbejde med erhvervslivet, for at understøtte, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Der orienteres samtidig om indsatser igangsat på udskolingsområdet i forbindelse med bl.a. Videncenter for Udskoling, der har til hensigt at fremme, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Bilag: "Notat vedr. indsatser for flere unge i erhvervsuddannelse" af 28. november 2017
Orienteret: Børne- og Ungeudvalget den 5. december 2017

Se Notat vedr. indsatser for flere unge i erhvervsuddannelse

Øvrige tiltag på området

Ungekoordinationsudvalget

Børne- og Ungeudvalget orienteres om Ungekoordinationsudvalgets nye fundament, som skal kvalificere rammerne for, at Udvalget kan styrke koordineringen og udviklingen af den tværgående ungeindsats. Ungekoordinationsudvalget har desuden udarbejdet forslag til tværgående bevillingsmål på ungeområdet for at styrke den politiske forankring af ungeindsatsen.
Orienteret: Børne- og Ungeudvalget den 6. juni 2017

Læs mere om Ungekoordinationsudvalgets nye fundament

Beslutning om delegation af kompetence til godkendelse af valgfag, der ligger udenfor valgfagsrækken

Se bilag 3.03 Fagene, herunder valgfag

En sammenhængende indsats for unge

Unge mellem 15-30 år får en samlet plan og en kontaktperson, når der er behov for kontakt til flere forskellige afdelinger. Det sker på baggrund af en model for samarbejdet med unge mellem 15-30 år pr. 1. august 2019.

Se mere på Silkeborg Kommunes hjemmeside.