Videncenter for sprog og læsning - politiske beslutninger

Videncenter for sprog og læsning er i sin nuværende form en samling af Inklusionscenter for læsning og Videncenter for sproglig, social og kulturel integration. Her er de politiske beslutninger, der er blevet taget i forbindelse med etableringen.

Beslutning vedrørende Videncenter for sprog og læsning

Det blev besluttet, at der er tale om en placering på Sølystskolen uden tidsbegrænsning. Skolebestyrelserne på Balleskolen og Sølystskolen har haft 4 ugers høringsperiode og har efterfølgende indsendt hvert deres høringssvar.

Byrådet godkendte,

  • at Inklusionscenter for læsning nedlægges med det formål at lade inklusionscenterets funktion, opgavevaretagelse og økonomi blive en integreret del af Videncenter for sprog og læsning

Børne- og Ungeudvalget godkendte,

  • oprettelsen af et Videncenter for sprog og læsning, som placeres på Sølystskolen
  • at Videncenter for Integration nedlægges med det formål at lade videncenterets funktion, opgavevaretagelse og økonomi blive en integreret del af Videncenter for sprog og læsning
  • (at videncenterets titel genovervejes, så de tre fagområder fremgår, f.eks. Videncenter for sprog, læsning og integration.) Navnet "Videncenter for sprog og læsning" fastholdes.

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 13. januar 2020 samt Silkeborg Byråd den 27. januar 2020

På Børne- og Ungeudvalgsmødet 5. november 2018 blev det besluttet, at der tilføres 800.000 kr. pr. år i 3 år til at fastholde dimensioneringen på Inklusionscenter for læsning/ordblinde. Endvidere blev det besluttet, at der forelægges en plan for hensigtsmæssig organisering og placering af Inklusionscenter for læsning. Der har med afsæt i ovenstående været igangsat et analyse- og udviklingsarbejde. Følgende sendes i høring i skolebestyrelserne på Balleskolen og Sølystskolen:

  • At der oprettes et nyt videncenter: Videncenter for sprog, literacy og integration, BUU ønsker navnet Videncenter for sprog og læsning, som placeres på Sølystskolen.
  • At Inklusionscenter for læsning nedlægges med det formål lade inklusionscenterets funktion, opgavevaretagelse og økonomi blive en integreret del af Videncenter for sprog og læsning.
  • At Videncenter for integration nedlægges med det formål lade videncenterets funktion, opgavevaretagelse og økonomi blive en integreret del af Videncenter for sprog og læsning.

Desuden fastsættes der ikke en tidsbegrænsning.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 4. november 2019
 

Videncenter for sproglig, social og kulturel integration indgår i skolestrukturen pr. 1. august 2017 (oprindeligt KompetenceCenter Integration). Videncentret knyttes ledelsesmæssigt til Skoleafdelingens Pædagogisk Udviklingssektion (nu PPL).
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 14. juni 2016 og Silkeborg Byråd den 27. juni 2016