2.05 Videncentre 2017-2021

Pædagogisk Praksis og Læring (PPL) består af tre teams, hvori en enkelt videncenterfunktion er forankret. I perioden 2017-2021 fandtes flere videncentre, men nu bidrager disse teams til udvikling af pædagogisk praksis, der kommer alle børns læring og trivsel til gode. De tre teams varetager indenfor sine respektive områder praksisnær kompetenceudvikling af medarbejderne.

Skoleområdets videncentre/teams

Politiske beslutninger nedenfor

 • Om beslutningskompetence vedr. ændring, tilpasning og etablering af videncentre
 • Om nationale tiltag på folkeskoleområdet pr. 2018
 • Om etablering i forbindelse med skolestruktur pr. 1. august 2017
 • Om FabLab Silkeborg
  • Om CampusHuset og Campus Bindslevs Plads
 • Om AQUA Naturfagscenter

Beslutningskompetence vedr. ændring, tilpasning og etablering af videncentre

Videncentrenes opgave er at understøtte udvikling af viden og praksis i det samlede skolevæsen. For at kunne leve op til opgaven med at understøtte udviklingen af praksis i det samlede skolevæsen er der et behov for løbende at kunne justere og tilpasse videncentrene. Der efterspørges med en mere fleksibel og dynamisk beslutningskompetence, så videncentrene løbende kan tilpasses Silkeborg Kommunes skolevæsens behov. Derfor delegeres beslutningskompetencen vedrørende ændring, tilpasning og etablering af Bilag 2.05 Videncentre til Skolechefen (se også bilag 1.12 Politisk/administrativ kompetencefordeling).
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 26. november 2020, byrådet den 21. december 2020

Nationale tiltag på folkeskoleområdet 2018

Hvert år tages der initiativer på nationalt niveau, der er med til at sætte retning og rammer for skolernes hverdag og udvikling. I foråret 2018 er der kommet flere initiativer, som har betydning for skolerne i Silkeborg. I første halvår af 2018 er der indgået følgende aftaler, der har til formål at understøtte dette:

 1. Teknologipagten, se uvm.dk
 2. National Naturvidenskabsstrategi, se regeringen.dk.
 3. Praksisfaglighed i skolen, se uvm.dk

I Silkeborg understøttes skolerne i arbejdet med de tre initiativer igennem især tre af de kommunale videncentre: Videncenter for naturfag, Videncenter for udskoling og Videncenter for designtænkning og digital fabrikation med Fablab.

Læs notat med overblik over de lokale indsatser.

Orienteret: Børne- og Ungeudvalget, den 3. december 2018

Politisk beslutning i forbindelse med skolestruktur pr. 1. august 2017

Der er pr. 1. august 2017 fire videncentre i tilknytning til nedenstående skoler (samt yderligere FabLab og AQUA Naturfagscenter):

 • Buskelundskolen: Videncenter for nye praksisformer og aldersintegrering (navn ændret siden)
 • Sølystskolen: Videncenter for sproglig, social og kulturel integration (navn ændret siden)
 • Dybkær Specialskole: Videncenter for inkluderende lærings- og trivselsmiljøer (navn og organisering ændret siden)
 • Silkeborg Ungdomsskole: Videncenter for udskoling (navn og organisering ændret siden)

Videncentrenes opgave er at understøtte udvikling af viden i det samlede skolevæsen igennem at opsamle, producere og efterfølgende dele aktuel viden indenfor de fire faglige områder.
Videncentrene varetager indenfor hvert sit område praksisnær kompetenceudvikling af medarbejderne ved samtlige af kommunens skoler.
Videncentrene forankres ledelsesmæssigt i Skoleafdelingens ledelse.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 14. juni 2016, Byrådet den 27. juni 2016

Orientering om status for oprettelse af videncentre.
Orienteret: Børne- og Ungeudvalget den 2. maj 2017

Strategi for kommunale videncentre 2017-2021 af september 2017

FabLab Silkeborg

ToolCamp Silkeborg er et årligt digitalt design- og innovationsforløb for elever i Silkeborg Kommune, der er arrangeret af Skoleafdelingen og forankret i Videncenter for digital fabrikation og design med FabLab. I ToolCamp-forløbet får børn og unge mulighed for at arbejde kreativt med design og digital fabrikation og innovationsproblematikker i samarbejde med virksomheder i Silkeborg Kommune. ToolCamp Silkeborg blev i år afviklet den 22. november 2018.Orientering: Børne- og Ungeudvalget den 3. december 2018

Silkeborg Kommune har været partner i projekt FabLab@SCHOOLdk siden 2014. De øvrige to kommuner er Vejle og Kolding. Projektet er fortsat både nationalt og internationalt på forkant med den teknologiske udvikling i folkeskolen. I september 2017 mødtes formandskaberne for de tre kommuners politiske udvalg i Vejle. Skolecheferne i de tre kommuner foreslår en gentagelse af et sådant fire timers møde i foråret 2019. Mødet bliver en tilbagevendende årlig begivenhed på skift i partnerkommunerne. Næste møder foreslås placeret i foråret 2019 i Kolding og i foråret 2020 i Silkeborg.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 3. december 2018

FabLab skal inspirere børn og unge til at bruge nye digitale teknologier og give dem kompetencerne, modet og lysten til at eksperimentere sig frem til løsninger på virkelighedens komplekse problemer. Det arbejdes der for ved at gøre FabLab til en del af skolehverdagen for børn i Silkeborg og ved at understøtte udviklingen af lærernes faglige kompetencer gennem uddannelse af FabLab-pionerer. Silkeborg Kommunes FabLab er en del af FabLab@school-projektet sammen med Aarhus Kommune, Kolding Kommune, Vejle Kommune og CAVI Aarhus Universitet. De fire FabLab er en del af TLTL Stanford Universitets FabLearn Network.
Silkeborgs FabLab er etableret på Campus Bindslevs Plads.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 6. maj 2014

FabLab som en del af Campus Bindslevs Plads

FabLab er et digitalt værksted, som i et vist omfang og efter aftale kan anvendes af Campus Bindslevs Plads’ øvrige partnere og brugere. Der vil ikke være fri adgang.
Projektorganisationen for Campus Bindslevs Plads har siden 2012 arbejdet med udvikling af et dynamisk og kreativt læringsmiljø på Bindslevs Plads. Det nye læringsmiljø er nye og anderledes fysiske rammer i form af en ny campusbygning, en ny læringskultur, hvor elever, studerende, undervisere og borgere mødes og lærer nyt på tværs af eksisterende institutioner og et aktivt miljø med liv og aktiviteter fra tidlig morgen til sen aften. 
Fra Silkeborg Kommune deltager Biblioteket og Medborgerhuset, Den Kreative Skole, Folkeskolen og FabLab, Silkeborg Ungdomsskole og Ungeguiden. De ikke-kommunale primære partnere er Handelsskolen Silkeborg, Th. Langs HF & VUC samt Th. Langs Skoler.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget 2012 og den 5. maj 2015

Se Campus Bindslevs Plads’ hjemmeside.

Partnerskabet Campus Bindslevs Plads skal fra 1. august 2017 udfolde og udvikle nye læringsaktiviteter på tværs i den nye campusbygning på Bindslevs Plads. Som ramme for et velfungerende og handlingsorienteret samarbejde indgår parterne en samarbejdsaftale, som er udarbejdet af Silkeborg Kommunes juraenhed i tæt dialog med partnerskabet. Aftalen fremsendes til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget samt Børne- og Ungeudvalget, som alle bidrager med aktiviteter og økonomi til campusmiljøet.
Orienteret: Børne- og Ungeudvalget den 7. marts 2017

AQUA Naturfagscenter

Formidlingscenter og naturskole i tilknytning til AQUA Akvarium & Dyrepark med undervisningslokaler og laboratorium. AQUA Naturfagscenter ligger lige op til skov og søer med rige muligheder for en bred vifte af naturvejledningstilbud.

Læs mere om AQUA Naturfagscenter

Parterne ønsker at skabe et regionalt kraftcenter for naturfag ved at etablere et videns- og ressourcecenter for naturfag og naturformidling på Ferskvandscenteret. Det understøtter videreudviklingen af AQUA som et af landets førende videnspædagogiske aktivitetscentre (VPAC-centre), der økonomisk støttes af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, og det vil samtidig understøtte masterplanen for udviklingen af AQUA til et af Danmarks store oplevelsescentre og topattraktioner.
Besluttet: Byrådet den 10. oktober 2016