2.03 Optagelse af elever

Et barn optages i skolen i det distrikt, hvor det bor eller opholder sig.

Folkeskolelovens § 36, stk. 2: Til hver skole hører et skoledistrikt, der kan være større eller mindre for de enkelte klassetrin. Et barn optages i skolen i det distrikt, hvor det bor eller opholder sig.

Silkeborg Byråd har besluttet, at optagelse af elever fra andet skoledistrikt (frit skolevalg) eller anden kommune sker efter følgende bestemmelser:

Ønske om anden skole end distriktsskolen

Ansøgning om skoleskift til en anden skole end distriktsskolen skal ske med virkning enten hurtigst muligt i indeværende skoleår eller med virkning til kommende skoleårs start.

Ansøgning om skoleskift sker ved at rette henvendelse til skolelederen ved den ønskede skole via nedenstående selvbetjeningsløsning. Skolelederen behandler ansøgningerne i den rækkefølge de modtages.

Selvbetjening: Ansøgning om optag til andet folkeskoletilbud end distriktsskolen (lov om folkeskolen §§36 og 40)

Den enkelte skoles kapacitet til at optage elever skal ses i forhold til antal mulige spor på den enkelte årgang. Dette er fastlagt i bilag 2.03.01, der administrativt opdateres ved hvert skoleårs begyndelse.

Se bilag 2.03.01: Skolernes kapacitet pr. 1. august 2022

Optagelse af elever med start i indeværende skoleår

På skoler, hvor der er ekstra kapacitet ud over det aktuelle antal spor på den pågældende årgang, skal der optages elever fra andre skoledistrikter i kommunen og fra andre kommuner jf. nedenstående:

 • For skoler med kapacitet til to spor, men aktuelt kun én klasse op til elev nr. 28
 • For skoler med kapacitet til tre spor, men aktuelt kun to klasser op til elev nr. 56 samlet på årgangen.
 • For skoler med kapacitet til fire spor, men aktuelt kun tre klasser op til elev nr. 84 samlet på årgangen.

På skoler, hvor der ikke er kapacitet til flere spor ud over det aktuelle antal spor på den pågældende årgang, skal der optages elever fra andre skoledistrikter i kommunen og fra andre kommuner op til elev nummer 24/48/72/96 i gennemsnit pr. årgang afhængig af skolens kapacitet jf. bilag 2.03.01.

Optagelse af elever til kommende skoleår

På skoler, hvor der det kommende skoleår er ekstra kapacitet ud over det aktuelle antal spor på den pågældende årgang, skal der optages elever fra andre skoledistrikter i kommunen og fra andre kommuner, der udløser et ekstra spor ved skoleårets start. Grænsen for ansøgning hertil er den 15. maj i det kalenderår, hvor der ønskes skolestart pr. 1. august. Efter den 15. maj gælder principperne som ved start i indeværende skoleår.

Optagelse af elever til kommende 0. klasse

Forældre, der ved indskrivning ønsker en anden skole end distriktsskolen, tilkendegiver dette ved den elektroniske indskrivning til skolestarten i 0. klasse.

Hvis det ikke er muligt at opfylde alle ønsker om optagelse på anden skole end distriktsskolen, optages børnene efter nedenstående kriterier i prioriteret rækkefølge.
Når indskrivningen er afsluttet, behandles ansøgningerne af den modtagende skole, og forældrene vil modtage svar senest den 1. marts:

 1. Kommunens egne børn optages før børn fra andre kommuner.
 2. Børn der ved begyndelsen af deres skolegang har søskende på skolen, hvor søskende har gået på skolen siden søskendes skolestart.
 3. Børn der ved begyndelsen af deres skolegang har søskende på skolen.
 4. Afstand til skolen - Nærmere boende går forud for fjernere boende.

Herefter optages andre kommuners børn efter samme kriterier.

På skoler, hvor der ikke er kapacitet til flere spor ud over det aktuelle antal spor på den kommende 0. årgang, skal der optages elever fra andre skoledistrikter i kommunen og fra andre kommuner op til elev nummer 24/48/72/96 i gennemsnit pr. årgang afhængig af skolens kapacitet jf. bilag 2.03.01.

Optagelse ved ønske om anden skole end distriktsskolen generelt

På skoler, hvor der det kommende skoleår er ekstra kapacitet ud over det aktuelle antal spor på den pågældende årgang, skal der optages elever fra andre skoledistrikter i kommunen og fra andre kommuner, der udløser et ekstra spor ved skoleårets start.

Skolechefen kan på skolelederens foranledning i særlige og helt ekstraordinære tilfælde af hensyn til barnets tarv give dispensation fra ovenstående retningslinjer.

Ansøgning og klageadgang

 • Ansøgning om optagelse på andet folkeskoletilbud end distriktsskolen (lov om folkeskolen §§ 36 og 40 samt ovenstående lokale beslutninger) skal sendes til den ønskede skole.
 • Der er ikke fastsat administrativ klageadgang vedr. optagelse af elever i de ovennævnte tilfælde.

Optagelse af elever/indskrivning til børnehaveklasse på skoler med flere afdelinger

Skolelederen træffer beslutning ud fra følgende regler:

Eleven har krav på at blive optaget i det skoledistrikt, hvori eleven har bopæl.

Skolebestyrelsernes principper for fordeling af eleverne på afdelinger inden for skoledistriktet skal basere sig på følgende i prioriteret rækkefølge:

 1. Søskende til elever på afdelingen går forud for andre børn.
 2. Afstand fra bopæl til nærmeste afdeling. I tilfælde af lige stor afstand til flere afdelinger har forældrene frit valg.
 3. Elever kan, efter forældrenes ønske, indskrives i en anden afdeling inden for skoledistriktet. Ønsker om indskrivning i en anden afdeling inden for skoledistriktet skal imødekommes forud for evt. indskrivning af elever fra andre skoledistrikter/kommuner.

Dog må der kun optages børn fra andre afdelinger, indtil der resterer 2 pladser pr. klasse til brug for optagelse af afdelingens egne børn. 

Besluttet: Byrådet den 27. juni 2016, revideret 28. august 2017 samt Børne- og Ungeudvalget den 26. november 2020 og byrådet den 21. december 2020

Klageadgang

 • Der er ikke fastsat administrativ klageadgang vedr. optagelse af elever i de ovennævnte tilfælde.

Indskrivning til børnehaveklasse/0. klasse generelt

Læs mere om frit skolevalg på Silkeborg Kommunes hjemmeside

Se bilag 3.04 om skolestart

Skoleudsættelse

Kompetencen til at godkende skoleudsættelse er uddelegeret til skolelederen.

Se bilag 1.12 om politisk/administrativ kompetencefordeling

Optagelse af elever i skolefritidsordning (SFO)

Se bilag 4.03 Struktur for skolefritidsordningen (SFO)