2.03 Optagelse af elever

Et barn optages i skolen i det distrikt, hvor det bor eller opholder sig.

Folkeskolelovens § 36, stk. 2: Til hver skole hører et skoledistrikt, der kan være større eller mindre for de enkelte klassetrin. Et barn optages i skolen i det distrikt, hvor det bor eller opholder sig.

Silkeborg Byråd har besluttet, at optagelse af elever fra andet skoledistrikt (frit skolevalg) eller anden kommune sker efter følgende bestemmelser:

Optagelse af elever fra andet skoledistrikt (frit skolevalg) eller anden kommune med start i indeværende skoleår

Anmodning om skoleskift til en anden skole end distriktsskolen med start i løbet af indeværende skoleår stiles til skolelederen ved den modtagende skole.

Skolelederen/skolechefen træffer beslutning ud fra følgende regler:

Der kan optages elever fra andre skoledistrikter i kommunen og fra andre kommuner op til elev nummer 24.

Hvis det ikke er muligt at opfylde alle ønsker om optagelse på anden skole end distriktsskolen, optages børnene efter følgende kriterier:

 1. Kommunens egne børn optages før børn fra andre kommuner.
 2. Af kommunens egne børn optages først de børn, der ved begyndelsen af deres skolegang har søskende på skolen.
 3. Herefter optages øvrige børn fra egen kommune efter kriterierne nævnt nedenfor:
  - Nærmere boende går forud for fjernere boende.
  - Herefter lodtrækning.
 4. Til sidst optages børn fra andre kommuner efter kriterierne nævnt nedenfor:
  - Børn med søskende på skolen optages først.
  - Nærmere boende går forud for fjernere boende.
  - Herefter lodtrækning.

Skolechefen træffer afgørelse vedrørende elever ud over elev nr. 24 (ansøgning, se nederst på denne side).

Elever, der ønsker at blive optaget i distriktsskolen, efter i første omgang at have fravalgt denne, har ret til dette.
Besluttet: Byrådet den 2. juni 2008, revideret Børne- og Ungeudvalget den 8. august 2017 og byrådet den 28. august 2017

Optagelse af elever fra andet skoledistrikt (frit skolevalg) eller anden kommune med start i kommende skoleår

Anmodning om optagelse til kommende skoleår skal indsendes til Skoleafdelingen senest den 1. marts i skoleåret forud for den ønskede skolestart.

Skoleafdelingen opererer ikke med ventelister.

Skolechefen træffer beslutning ud fra følgende regler (ansøgning, se nederst på denne side):

 1. Kommunens egne børn optages før børn fra andre kommuner.
 2. Af kommunens egne børn optages først de børn, der ved begyndelsen af deres skolegang har søskende på skolen.
 3. Herefter optages øvrige børn fra egen kommune efter kriterierne nævnt nedenfor:
  - Nærmere boende går forud for fjernere boende.
  - Herefter lodtrækning.
 4. Til sidst optages børn fra andre kommuner efter nedenstående kriterier:
  - Børn med søskende på skolen optages først.
  - Nærmere boende går forud for fjernere boende.
  - Herefter lodtrækning.

Der indhentes oplysninger hos både afgivende og modtagende skole, hvorfor forældrene skal give samtykke til indhentning af oplysninger.

Anmodningen forventes behandlet i løbet af marts måned.

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 8. august 2017 og byrådet den 28. august 2017

Optagelse af elever/indskrivning til børnehaveklasse på skoler med flere afdelinger

Skolelederen træffer beslutning ud fra følgende regler:

Eleven har krav på at blive optaget i det skoledistrikt, hvori eleven har bopæl. Skolebestyrelsernes principper for fordeling af eleverne på afdelinger inden for skoledistriktet skal basere sig på følgende i prioriteret rækkefølge:

 1. Søskende til elever på afdelingen går forud for andre børn.
 2. Afstand fra bopæl til nærmeste afdeling. I tilfælde af lige stor afstand til flere afdelinger har forældrene frit valg.
 3. Elever kan, efter forældrenes ønske, indskrives i en anden afdeling inden for skoledistriktet. Ønsker om indskrivning i en anden afdeling inden for skoledistriktet skal imødekommes forud for evt. indskrivning af elever fra andre skoledistrikter/kommuner.

Dog må der kun optages børn fra andre afdelinger, indtil der resterer 2 pladser pr. klasse til brug for optagelse af afdelingens egne børn.
Besluttet: Byrådet den 27. juni 2016, revideret Børne- og Ungeudvalget den 8. august 2017 og byrådet den 28. august 2017

Generelt

 • Der er ikke fastsat administrativ klageadgang vedr. optagelse af elever i de ovennævnte tilfælde.
 • Ansøgning om dispensation til andet folkeskoletilbud end distriktsskolen (lov om folkeskolen §§ 36 og 40 samt ovenstående lokale beslutninger) sker via Silkeborg Kommunes selvbetjeningsløsning.

Vedr. indskrivning til børnehaveklasse/0. klasse:

Læs mere om frit skolevalg på Silkeborg Kommunes hjemmeside

Se bilag 3.04 om skolestart