2.01 Antal skoler og omfang pr. august 2017

Inkl. specialpædagogisk bistand og undervisning af tosprogede elever

Bilag 2.01 Skolestruktur pr. 1. august 2017 (pdf-fil).

Nuværende elever på Gjessø og Grauballe skoler, der har søskende på de hidtidige overbygningsskoler Frisholm og Fårvang skoler, kan vælge samme overbygningsskole som ældre indskrevne søskende.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 14. juni 2016, Silkeborg Byråd den 27. juni 2016

For skoler med flere afdelinger gælder følgende:

Årgange med under 12 elever

Såfremt der på en årgang på en afdeling inden for et skoledistrikt kun er 12 børn eller derunder, kan skolelederen efter dialog med skolebestyrelsen og forældrene beslutte at sammenlægge den pågældende klasse med en klasse fra en anden afdeling inden for skoledistriktet.

Lukning af afdelinger

Hvis en skole med flere afdelinger ønsker at lukke en afdeling, skal sagen forelægges til godkendelse af Børne- og Ungeudvalget.

For små skoler gælder følgende:

Små skoler 

Såfremt der på en skole, inden for en treårig periode, vil blive et samlet elevtal i 0.-6. årgang på under 125, skal skolechefen indlede drøftelse med skolens bestyrelse og ledelse med henblik på at afdække muligheder for skolens fremtid. Hvis der er tale om skolelukning, skal sagen forelægges byrådet.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 14. juni 2016, Silkeborg Byråd den 27. juni 2016

Oprettelse af talentklasser: 

Skoleafdelingen skal ansøge Undervisningsministeriet om dispensation til oprettelse af talentklasser i musik for de skoler, der måtte ønske det.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 12. august 2014

Administration:

Drøftelse af mulighederne for at minimere eller helt fjerne nogle af de administrative opgaver på skolerne.
Drøftet: Børne- og Ungeudvalget den 6. august 2018

Skolechefens beslutning vedr. ny administrativ organisering på skoleområdet fremgår af dette notat.

Senere præcisering vedr. supportfunktion og skolernes opgaver.

Organiseringen implementeres i løbet af foråret 2017 jf. projektforklæde for implementering af 22. februar 2017.
Besluttet: Skolechefen, den 15. december 2016, 3. februar 2017 og 22. februar 2017

Se projektforklæde for implementering

Skolechefen har kompetence til og forventes at organisere ledelse og administration således, at der opnås optimal effektivitet og styring af det samlede skolevæsen.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 14. juni 2016, Silkeborg Byråd den 27. juni 2016