2.01 Antal skoler og omfang

Inkl. specialpædagogisk bistand og undervisning af flersprogede elever

Bilag 2.01 Skolestruktur pr. 1. august 2017 (pdf-fil), justeret pr. 1. december 2022

For skoler med flere afdelinger gælder følgende:

Årgange med under 12 elever

Såfremt der på en årgang på en afdeling inden for et skoledistrikt kun er 12 børn eller derunder, kan skolelederen efter dialog med skolebestyrelsen og forældrene beslutte at sammenlægge den pågældende klasse med en klasse fra en anden afdeling inden for skoledistriktet.

Lukning af afdelinger

Hvis en skole med flere afdelinger ønsker at lukke en afdeling, skal sagen forelægges til godkendelse af Børne- og Ungeudvalget.

For små skoler gælder følgende:

Små skoler 

Såfremt der på en skole, inden for en treårig periode, vil blive et samlet elevtal i 0.-6. årgang på under 125, skal skolechefen indlede drøftelse med skolens bestyrelse og ledelse med henblik på at afdække muligheder for skolens fremtid. Hvis der er tale om skolelukning, skal sagen forelægges byrådet.

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 14. juni 2016, Silkeborg Byråd den 27. juni 2016

Gjessø Skole - landsbyordningen Gjessøs Børn

Landsbymodellen ”Gjessøs Børn” går fra forsøgsordning til en permanent organisering med fælles ledelse og fælles bestyrelse i henhold til Folkeskolelovens § 24 a pr. 8. februar 2022.

Besluttet: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 8. februar 2022

Beskrivelse af samarbejdet mellem Skoleafdelingen og Børne- og Familieafdelingen om landsbyordningen ”Gjessøs Børn” (pdf-fil), dateret 25. marts 2022

Oprettelse af talentklasser

Silkeborg Kommunes Skoleafdeling og EliteSilkeborg har indgået ny samarbejdsaftale om drift af kommunens talentklasser for skoleårene 2020/21-2023/24. I denne forbindelse gives Børne- og Ungeudvalget en generel orientering om samarbejdets indhold, omfang og økonomi.

Orienteret: Børne- og Ungeudvalget den 6. september 2021

Skoleafdelingen skal ansøge Undervisningsministeriet om dispensation til oprettelse af talentklasser i musik for de skoler, der måtte ønske det.

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 12. august 2014

Skoleafdelingens organisering

Reorganisering af Skoleafdelingens supportfunktioner. Skoleafdelingen har i foråret 2020 gennemført en reorganisering af Skoleafdelingens supportfunktioner. De tidligere sektioner Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Pædagogisk Udviklingssektion samt Administrationen er nu omdannet til Pædagogisk Praksis og Læring (PPL) samt Sekretariatet.
Orienteret: Børne- og Ungeudvalget, den 7. september 2020

Læs mere om Skoleafdelingen

Opfølgning på Børne- og Ungeudvalgets udvalgsmål for 2019 på bevilling 41 Skoler: ”Det er et politisk mål, at medarbejdere og ledere kan frigøre mere tid til forberedelse af kerneopgaven og mindre tid på uhensigtsmæssige procedurer og administration”, som blev besluttet i forbindelse med Byrådets godkendelse af budgettet for 2019.

Se handleplanen, som skitserer en række uhensigtsmæssige procedurer og administration, som der i foråret 2020 skal arbejdes for at mindske og/eller fjerne

Orienteret: Børne- og Ungeudvalget den 13. januar 2020