Bilag 2: Skolestruktur

Bilag 2 samler alle beslutninger om Silkeborg Kommunes skolestruktur, og dette bilag er nævnt i folkeskoleloven.

Her er oplysninger om:

2.01 Antal skoler og deres omfang pr. 1. august 2017 (inkl. specialpædagogisk bistand og undervisning af tosprogede elever)

2.02 Skoledistriktsopdeling

2.03 Optagelse af elever

2.04 Forpligtende samarbejder

2.05 Videncentre

2.06 Udskoling

2.07 Silkeborg Ungdomsskoles virksomhed og 10. skoleår

2.08 Befordring

2.09 SSP (Skole, Socialsektor og Politi)

2.10 Skolesundhedspleje

2.11 Tandpleje

2.12 Bygningsstrategien Skolens rum

Befolkningsprognoser og elevtalsprognoser er væsentligt baggrundsmateriale for Silkeborg Kommunes skolestruktur.

Se Silkeborg Kommunes hjemmeside under Økonomi, tal og fakta for at finde de seneste prognoser

Indledning til bilag 2: Skolestruktur

Børne-og Ungeudvalget har den 7. januar 2019 besluttet rammerne for evaluering af skolestrukturen, der trådte i kraft 1. august 2017. Det primære formål er at evaluere skolernes oplevelse af elementerne i skolestrukturen;

  • Indskrivning i børnehaveklasse / optagelse af elever
  • Etablering af forpligtende samarbejder
  • Etablering af videncentre
  • Ændring af overbygningsrelationer
  • Ændring i skoledistrikter

Evalueringen er udformet som et konklusionshæfte. Herudover bilag spørgeskemadata og interviewguides.
Drøftet/besluttet, Børne- og Ungeudvalget den 7. januar og den 6. maj 2019 

Læs mere i konklusionshæftet 

Se spørgeskemadata

Se interviewguides

En længere proces om en ny Skolestrategi 2021 for folkeskolen i Silkeborg Kommune, som blev igangsat i foråret 2015, er afsluttet med en beslutning om nogle få skolesammenlægninger, forpligtende samarbejder mv., som træder i kraft den 1. august 2017.

Se underskrevet politisk aftale om fremtidig skolestruktur af 11. april 2016.

Byrådet ønsker fortsat en decentral skolestruktur, og ønsker derfor ikke at lukke undervisningssteder.
Aftaleparterne er enige om, at udviklingen af skolevæsenet bygger på den vision og dele af de strategiske håndtag, som Børne- og Ungeudvalget har udarbejdet i foråret 2015 (se indledningen til bilag 1) Den nye skolestruktur og de forpligtende samarbejder evalueres af Børne- og Ungeudvalget og byrådet i efteråret 2018. I evalueringen indgår blandt andet udvikling i elevtal, resultater, kvalitet, trivsel og økonomi. Udviklingen følges i øvrigt tæt gennem kommunens normale styringsmodel. Aftalens øvrige indhold er indarbejdet i de relevante punkter i styrelsesvedtægten og styrelsesvedtægtens bilag.
Drøftet/besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 7. januar 2014, den 5. maj, 10. juni, 15. september og 3. november 2015, den 12. januar, 1. marts, 5. april, 3. maj og 14. juni 2016.
Besluttet: Byrådet den 27. juni 2016