1.15 Medarbejdernes kompetencer, arbejdsmiljø

Medarbejdernes kompetencer og efter-/videreuddannelse skal følge med opgaverne i folkeskolen. Her er også en orientering om læreruddannelsen og integreret praktik pr. 1. august 2023

Medarbejdernes kompetenceudvikling

Læs mere på skoleudvikling.silkeborg.dk/Kompetenceudvikling

Arbejdsmiljø

Silkeborg Kommune har en række arbejdsmiljø-redskaber på hjemmesiden. Hvert andet år gennemføres en APV og trivselsundersøgelse, resultaterne behandles i MED-organisationen og arbejdsmiljøgrupperne. Resultater af APV og trivselsundersøgelser samt sygefraværsstatistikker er ikke offentligt tilgængelige. 

Læs mere om arbejdsmiljø-redskaber på hjemmesiden.

Projekt "Styrkelse af professionel kapital gennem professionelle læringsfællesskaber - en udvidet indsats"

Projektansøgningen er udarbejdet på baggrund af Notatet ”Det videre arbejde med rapporten Alene. Med børnene i centrum” af 16. august 2017.

Læs notatet ”Det videre arbejde med rapporten Alene. Med børnene i centrum”

Bevilget: A.P. Møller Fonden den 19. april 2018

”Professionel kapital”, videreudvikling af samarbejde mellem medarbejdere, ledere og Skoleafdelingen

Med afsæt i anbefalingerne fra rapporten "Alene. Med Børnene i centrum” ønsker de faglige organisationer og Skoleafdelingen gennem de næste 2,5 år at styrke værdikæden fra Skoleafdeling til skole, til medarbejdere og ud i skolernes team. Rapporten anbefaler bl.a. at styrke fællesskabet om opgaveløsning i skolen gennem fokus på ”professionel kapital”, ved at styrke kultur, sprog, fælles forståelser og kompetencer. Målet frem mod 2020 er, at medarbejdere, ledere og team i stigende grad skal have en oplevelse af at være: ”Sammen. Med børnene i centrum”. Der frigives midler til projektledelse i 2,5 år.

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 3. oktober 2017

Læs mere i rapporten ”Alene. Med børnene i centrum” (november 2016) Læs anbefalinger på side 125 ff.

Ny læreruddannelse med integreret praktik pr. 1. august 2023

13. september 2022 blev der indgået forlig om en revideret læreruddannelse (LU23), som har opstart i august 2023. Det overordnede formål med LU23 er at forberede og ruste de studerende bedre til professionen, så de møder praksis med en stærkere professionel autoritet og dømmekraft.

I lokale møder med VIA om LU23 er særligt følgende opmærksomhedspunkter kommet frem:

  • Økonomien for skolerne i forbindelse med kompetenceløft af vejledere.
  • Skolens forpligtelse i forhold til at imødekomme kravene i den integrerede praktik.
  • Driften af praktikken.
  • Dimensionering af uddannelsesskoler, dvs. behovet for uddannelsesskoler i Silkeborg Kommune.

For at behandle de nævnte opmærksomhedspunkter etableres en projektorganisation bestående af styregruppe og arbejdsgruppe, der involverer relevante parter i arbejdet. Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning og vil blive orienteret om status på sagen i efteråret 2023.

Orientering: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 22. maj 2023