1.10 Principper for kvalitetsudvikling

God kvalitet i skolevæsenet bygger på professionel ledelse af professionelle medarbejdere. Principperne er ved at blive ajourført jf. indførslen af skoleudviklingssamtaler.

I Silkeborg Kommunes skolevæsen er den grundlæggende forståelse, at god kvalitet i skolevæsenet bygger på professionel ledelse af professionelle medarbejdere.

I overensstemmelse med kommunens Lærings- og trivselspoliti (forældet), og de heraf afledte Lærings- og udviklingsmål (forældet), er det en ambition, at alle aktører fra hver sit udgangspunkt retter sig mod aktiviteter, der i sidste ende fremmer børns læring og trivsel.

Det skal være et grundlæggende princip for god praksis, at der løbende arbejdes med kvalitetsudvikling i alle led: fra barnets møde med den voksne over medarbejderens møde med nærmeste leder til den politiske styring af skolevæsenet.

Det er således en ambition, at skolevæsenet består af en sammenhængende værdikæde, hvor nedenstående kvalitetsprincipper danner rammer for den fortsatte udvikling samtidigt med, at der i alle led arbejdes med at ”gøre hinanden gode” gennem viden- og erfaringsdeling og med respekt for forskellige roller og opgaver.

Principperne skal udleves i professionel praksis og dermed danne udgangspunkt for samarbejdet med det enkelte barn og forældre i skolen såvel som samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere.

Læringssamtaler, viden og data indgår som grundlæggende element i Silkeborg Kommunes skolevæsens skoleudvikling.

”Læringssamtaler” forstås som strukturerede dialoger med læring for øje.
”Viden og data” forstås som systematisk opsamling af både kvalitative og kvantitative data hentet fra bl.a. LIS, ”Hjernen og Hjertet” og relevant forskning, såvel som systematisk opsamlede erfaringer fra praksis.

God kvalitetsudvikling  
Er kendetegnet ved: 

Det betyder:

Læringssamtaler med progression og målopfyldelse som fokus

Læringssamtaler har følgende sigte:

  • at afklare, undersøge og understøtte aktuel status som basis for at vurdere de handlinger, der forventes at give de bedst mulige resultater
  • at medvirke til at frembringe viden og data om elevernes progression
  • at medvirke til at afklare mål for begge parter i dialogen med henblik på målopfyldelse
  • at læringssamtaler understøtter den sammenhængende værdikæde i skolevæsenet
At praksis er viden- og datafunderet
  • at praksis skal være datafunderet og ikke databaseret, fordi det er et grundprincip, at data ikke taler for sig selv, men indgår som et element i den professionelle vurdering.
  • at der i enhver situation handles på baggrund af den bedst tilgængelige viden og data på området
  • at det er et mål, at viden og data indgår som en del af den professionelles praksis, og at viden og data derfor deles og er tilgængelig for alle
  • at viden og data skal danne basis for tværgående kvalitetsudvikling og videndeling
At praksis udvikler ny viden
  •  at praksis og læringssamtaler skaber og udvikler ny viden til gavn for børnenes læring og udvikling

Baggrundsdokumenter er (Lærings- og trivselsmål, forældet) bilag 1.13 Grundlag for skoleledelse (afsnittene ”Baggrund og formål” samt ”Processer og kvalitet i implementering af ledelsesgrundlaget og god, professionel praksis”). NB: Bilag 1.13 er pr. juni 2022 ændret til Ledelse i Skoleafdelingen, og de to nævnte afsnit er udgået. 

Læs mere i bilag 1.13 Ledelse i Skoleafdelingen

Principperne er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Silkeborg Lærerforening, skoleledelserne og Skoleafdelingen. Godkendt administrativt den 21. august 2015, revideret den 24. maj 2016.

Orienteret (i forbindelse med kvalitetsrapport 2014-15): Børne- og Ungeudvalget den 6. oktober 2015 og den 1. marts 2016