1.09 Skoleudviklingssamtaler

Skoleudviklingssamtaler erstatter kvalitetsrapporter pr. skoleåret 2022/23, og kommunen har selv defineret processen for skoleudviklingssamtaler

Læs om rammerne skoleudviklingssamtalerne, som erstatter kvalitetsrapport, på uvm.dk

Lovgrundlag

  • § 40 a. Kommunalbestyrelsen gennemfører årligt en skoleudviklingssamtale med skolens leder.
  • Stk. 2. I samtalen inddrages resultaterne fra obligatoriske test, jf. § 13 a, status på eventuelle udviklingsplaner, jf. § 57 d, stk. 3, og handlingsplaner, jf. § 57 d, stk. 4, og opfølgning på tidligere skoleudviklingssamtaler.

Politisk beslutning

Fra skoleåret 2022/23 erstatter årlige skoleudviklingssamtaler kvalitetsrapporterne i folkeskolen. I vejledningen for skoleudviklingssamtaler er der lagt op til, at kommunerne selv definerer processen for skoleudviklingssamtaler indenfor rammerne i vejledningen. Det fremgår endvidere, at det formelt er byrådet, der har ansvaret for at gennemføre skoleudviklingssamtalerne med skolelederen, men opgaven kan delegeres til et politisk udvalg eller til den kommunale forvaltning. I praksis er gennemførelse og deltagelse oftest uddelegeret til forvaltningen.

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget blev præsenteret for proces for gennemførelse af skoleudviklingssamtaler i indeværende skoleår, se bilag 1.09.01.

  • Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget godkender gennemførelse af skoleudviklingssamtaler i henhold til fremlagte procesplan for indeværende skoleår, godkendt idet udvalget ønsker et oplæg fra administrationen i forhold til udvalgets dialog med skolerne i løbet af byrådsperioden. Oplægget udarbejdes på baggrund af vejledning fra Børne- og Undervisningsministeriet foråret 2023.
  • Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget drøftede, hvordan udvalget fremadrettet kan supplere skoleudviklingssamtalerne med emner og fokusområder med afsæt i den strategiske ramme for skolevæsenet
  • Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget drøftede de perspektiver, udvalget har på efterfølgende at blive orienteret om skoleudviklingssamtalerne

Besluttet: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 10. oktober 2022

Historisk om kvalitetsrapporter

Lovgrundlag: Folkeskoleloven § 40 a, samt Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen 

Kvalitetsrapporten for skolerne i Silkeborg Kommune blev brugt som et fremadrettet mål- og resultatstyringsværktøj, som et aktivt dialogredskab mellem Skoleafdelingen og den enkelte skole, og i dialogen mellem skoleledelsen og medarbejderne. Fokus i kvalitetsrapporterne var rettet mod progressionen, dvs. de fremskridt, der sker for det enkelte barn, klassen og dermed skolen år efter år. Kvalitetsrapporten understøttede desuden en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau.

Kvalitetsrapporten har hidtil været Silkeborg Byråd og det politiske udvalgs mulighed for at føre tilsyn med skolerne, og hermed en del af grundlaget for skolebestyrelsernes tilsyn. 

Læs mere om Kvalitetsrapport-processen frem til 2021

De seneste to sæt kvalitetsrapporter inden lovændring 2022