1.09 Skoleudviklingssamtaler

Skoleudviklingssamtaler har erstattet kvalitetsrapporter pr. skoleåret 2022/23, og kommunen har selv defineret processen for skoleudviklingssamtaler

Læs om rammerne for skoleudviklingssamtalerne på uvm.dk

Lovgrundlag

  • § 40 a. Kommunalbestyrelsen gennemfører årligt en skoleudviklingssamtale med skolens leder.
  • Stk. 2. I samtalen inddrages resultaterne fra obligatoriske test, jf. § 13 a, status på eventuelle udviklingsplaner, jf. § 57 d, stk. 3, og handlingsplaner, jf. § 57 d, stk. 4, og opfølgning på tidligere skoleudviklingssamtaler.

Proces for skoleudviklingssamtaler i Silkeborg Kommune, bilag 1.09.01

Politiske beslutninger

Orientering om ramme for kvalitetsudvikling og tilsyn: Tages til efterretning

Besluttet: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 12. juni 2023

Beslutning om fremtidige afrapporteringer: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget ønsker, at afrapportering af skoleudviklingssamtalerne skal ske år 2 og 4 i byrådsperioden fremadrettet. Udvalget ønsker fortsat at følge trivselsmålingerne årligt. 

Udvalget ønsker, at skoleudviklingssamtalerne suppleres med et tema om, hvordan skolerne vil arbejde med styrket faglighed.

Besluttet: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 12. juni 2023

Orientering om afrapportering af skoleudviklingssamtalerne 2023: I september 2022 godkendte Dagtilbuds–, Skole- og Familieudvalget gennemførelse af skoleudviklingssamtaler. Udvalget blev orienteret om afrapportering fra de afholdte skoleudviklingssamtaler med fokus på de lovgivningsmæssige rammer og procesplanen, skolernes tilbagemelding på skoleudviklingssamtaler, skolernes udvalgte fokusområder samt resultater fra nationale test og trivselsmålingen.

Bilag: Resultater fra nationale test 2021/22 og den nationale trivselsmåling 2022 (pdf)

Taget til efterretning: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 12. juni 2023

Skoleudviklingssamtaler indføres: Fra skoleåret 2022/23 erstatter årlige skoleudviklingssamtaler kvalitetsrapporterne i folkeskolen. I vejledningen for skoleudviklingssamtaler er der lagt op til, at kommunerne selv definerer processen for skoleudviklingssamtaler indenfor rammerne i vejledningen. Det fremgår endvidere, at det formelt er byrådet, der har ansvaret for at gennemføre skoleudviklingssamtalerne med skolelederen, men opgaven kan delegeres til et politisk udvalg eller til den kommunale forvaltning. I praksis er gennemførelse og deltagelse oftest uddelegeret til forvaltningen.

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget blev præsenteret for proces for gennemførelse af skoleudviklingssamtaler i skoleåret 2022/23.

  • Udvalget godkender gennemførelse af skoleudviklingssamtaler i henhold til fremlagte procesplan for indeværende skoleår, idet udvalget ønsker et oplæg fra administrationen i forhold til udvalgets dialog med skolerne i løbet af byrådsperioden. Oplægget udarbejdes på baggrund af vejledning fra Børne- og Undervisningsministeriet foråret 2023.
  • Udvalget drøftede, hvordan udvalget fremadrettet kan supplere skoleudviklingssamtalerne med emner og fokusområder med afsæt i den strategiske ramme for skolevæsenet
  • Udvalget drøftede de perspektiver, udvalget har på efterfølgende at blive orienteret om skoleudviklingssamtalerne

Besluttet: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 10. oktober 2022

Historisk om kvalitetsrapporter

Lovgrundlag: Folkeskoleloven § 40 a, samt Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen 

Kvalitetsrapporten for skolerne i Silkeborg Kommune blev brugt som et fremadrettet mål- og resultatstyringsværktøj, som et aktivt dialogredskab mellem Skoleafdelingen og den enkelte skole, og i dialogen mellem skoleledelsen og medarbejderne. Fokus i kvalitetsrapporterne var rettet mod progressionen, dvs. de fremskridt, der sker for det enkelte barn, klassen og dermed skolen år efter år. Kvalitetsrapporten understøttede desuden en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau.

Kvalitetsrapporten har indtil 2021 været Silkeborg Byråd og det politiske udvalgs mulighed for at føre tilsyn med skolerne, og hermed en del af grundlaget for skolebestyrelsernes tilsyn.  

De seneste to sæt kvalitetsrapporter inden lovændring 2022