1.07.02 Håndtering af klagesager om mobning

Silkeborg Byråd har uddelegeret vurdering af klager over mobning til Skoleafdelingen

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Loven medfører skærpede krav til en antimobbestrategi på skolerne, klageadgang til kommunalbestyrelsen og en statslig klageindsats under Dansk Center for Undervisningsmiljø. Kommunalbestyrelsen har mulighed for at uddelegere vurdering af klager over mobning til Skoleafdelingen.

  • Skolechefen bemyndiges af Børne- og Ungeudvalget til at vurdere klagesager fra en elev eller dennes forældremyndighedsindehaver, som er utilfreds med en skoles handlingsplan i en konkret mobbesag.
  • Skolechefen sikrer, at samtlige skoler har en antimobbestrategi, og at der udarbejdes en procedure for klagebehandling.
  • Skolechefen sikrer, at der fastlægges arbejdsgange, således at alle henvendelser angående klagesager straks videreformidles til den relevante skoles ledelse.
  • Skolechefen sikrer, at Børne- og Ungeudvalget løbende orienteres om omfanget af klagesager.

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 5. september 2017

Orientering om status vedr. antimobbestrategi på skolerne.

Orienteret: Børne- og Ungeudvalget den 5. februar 2018

Klagevejledning til forældremyndighedsindehavere, notat om antimobbestrategi og klageinstans mv. findes på Silkeborg Kommunes hjemmeside.