Trivsel på tværs

Trivsel på Tværs er en samarbejdsmodel, der understøtter en tidligere opdagelse af børn, hvis læring og trivsel er truet. Samarbejdsmodellen er først indført på 0-6 års området og siden for 0.-4. årgang i skolen.

Formålet med Trivsel på Tværs er at opspore og iværksætte en kvalificeret indsats i forhold til børn, hvis der er en bekymring for barnets trivsel og udvikling. Indsatsen skal ske tidligt i barnets livsforløb for at sikre forbedret trivsel og udvikling. Trivsel på Tværs udspringer af Socialstyrelsens forskningsprojekt omkring Opsporingsmodellen TOPI.

Læs mere om Samarbejdsmodellen Trivsel på Tværs 0.-4. klasse, obligatorisk

Se en lille film om Trivsel på Tværs i Silkeborg Kommune på silkeborg.dk. Filmen findes på dansk, arabisk, engelsk, polsk og somali. Læs også mere om Samarbejdsmodellen på dagtilbudsområdet

Trivsel på Tværs har siden 2018 været et fælles udvalgsmål i Børne- og Ungeudvalget. Der er opstillet forskellige delmål for Trivsel på Tværs i henholdsvis 2019, 2020 og 2021. Denne dagsordenssag er en evaluering af andet delmål, som er en evaluering af effekten af tidlig indsats. Delmålet er yderligere opdelt i to

  1. Alderen på børn, der første gang modtager foranstaltninger efter Social- og Serviceloven er faldet med minimum 1 år.
  2. Andelen af børn, der ved sprogvurderingen i 0. klasse i efteråret har behov for en særlig eller fokuseret sprogindsats skal reduceres år for år

Den overordnede konklusion er, at det første succeskriterie er opfyldt, mens det andet succeskriterie delvist er opfyldt.

Orientering: Børne- og Ungeudvalget den 4. januar 2021 

Samarbejdsmodellen for Trivsel på Tværs har i en skoletilpasset form været afprøvet på Bryrup Skole, Fårvang Skole, Sølystskolen samt Thorning Skole i perioden fra efteråret 2018 til vinter 2019. De fire skoler tilkendegiver, at fælles sprog og systematik har opkvalificeret deres praksis omkring elever med bekymrende udvikling. Den skoletilpassede model for Samarbejdsmodel for Trivsel på Tværs 0.-4. klasse realiseres på alle skoler fra 2021.

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 4. maj 2020

Forankringen af Trivsel på Tværs er et fælles udvalgsmål for bevilling 41 Skoler, bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner og bevilling 45 Børn og unge med særlige behov. For at kunne undersøge om Trivsel på Tværs’ første succeskriterium er opfyldt, blev der fra februar 2019 til juni 2019 gennemført en kvalitativ brugerevaluering af medarbejdernes og forældrenes oplevelse af Trivsel på Tværs.

Den overordnede konklusion er, at de interviewede medarbejdergrupper oplever, at Trivsel på Tværs understøtter børnenes udvikling og samarbejdet mellem forældre og professionelle. Blandt de interviewede forældre er oplevelsen mere blandet. En gruppe er positive, mens halvdelen af de interviewede forældre, som har deltaget i fokusmøder, er mere forbeholdne.

Orientering: Børne- og Ungeudvalget den 2. december 2019

Orientering om sammenhænge i overgange mellem dagtilbud og skoler, leverancer fra bevillingsmål 43 ’Kvalitet og sammenhænge’.

Orientering: Børne- og Ungeudvalget den 5. marts 2018

Samarbejdsmodellen vil medføre ændringer for alle medarbejdere på 0-6 års området – både på almenområdet i sundhedspleje, dagtilbud og indskoling og på specialområdet PPL (PPR) og Familie- og Børnehandicap. I samarbejde med VIA blev der i 2017 og 2018 gennemført et uddannelsesforløb for samtlige 1.200 medarbejdere på disse områder.

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 2. maj 2017 og Silkeborg Byråd den 22. maj 2017, orienteret 5. marts 2018