Strategi for Den åbne skole

Strategien omhandler kommunale principper for samarbejder samt indsatser på området

Strategi for ”Den åbne Skole” i Silkeborg Kommune tages til efterretning.

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 2. december 2014 og den 3. marts 2015

Den digitale platform ”Ud og Lær” er nu etableret for hele 0-18 års området. På skoleområdet har platformen især betydning for medarbejdernes mulighed for at orientere sig i læringsforløb med henblik på at opfylde intentionen i Den åbne skole. Skoleafdelingen har udarbejdet vejledninger og samarbejdsskabeloner til brug for skolerne og eksterne samarbejdsaktører. Samarbejdsskabelonerne ligger på den digitale platform og kan bruges af skolerne og eksterne samarbejdsaktører.

Orienteret: Børne- og Ungeudvalget den 5. april 2016

Strategi for ”Den åbne skole” i Silkeborg Kommune

Indledning

Skolerne skal i højere grad åbne sig over for det omgivende samfund ved bl.a. at samarbejde med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræt- og foreningsliv, kunst- og kulturskoler, med lokale fritids- og klubtilbud og med de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og Silkeborg Ungdomsskole.

I Silkeborg Kommune er Den åbne skole en paraply for skolernes samarbejde med det omgivende samfund lokalt og internationalt. De gældende politikker på skoleområdet udgør de ydre rammer for ethvert samarbejde.

Strategiens formål

Den åbne skole skal bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og understøtte undervisningen i folkeskolen, så alle elever udfordres og motiveres og derved lærer mere. Den åbne skole skal også bidrage til, at eleverne i højere grad stifter bekendtskab med foreningslivet og de muligheder, som foreningslivet rummer. Samtidig skal samarbejdet også bidrage til at styrke sammenhængskraften i lokalområdet bl.a. ved samarbejde med virksomheder.

Silkeborg er en kommune med variation i forudsætninger og behov. Samarbejder på tværs af aktører om at styrke børn og unges læring, trivsel og udvikling udfyldes bedst lokalt. Lokale løsninger og lokal forankring kan styrke det fælles engagement, så det bliver en fælles indsats at understøtte folkeskolereformens overordnede mål. Lokal forankring giver også gode muligheder for at udfolde og differentiere de anderledes læringsrum efter særlige lokale behov – og for at udnytte særlige lokale ressourcer.

Kommunale principper for samarbejder

Skolernes samarbejde med de eksterne samarbejdspartnere skal til en hver tid:

  • give et positivt bidrag til børn og unges læring
  • tage afsæt i det, der gavner hvert enkelt barn og ung
  • tilrettelægge aktiviteter efter børn og unges behov og forudsætninger og dermed
  • støtte læring og trivsel

Lokale principper for samarbejder

Det er den enkelte skoles leder, der beslutter, hvordan samarbejdet i praksis skal tilrettelægges, mens det er skolebestyrelsen, der skal fastsætte de lokale principper for samarbejdet.

Illustration af principperne for samarbejde om den åbne skole

Rammer

Skoleafdelingen støtter skolerne i at indgå lokale samarbejder med eksterne aktører både lokalt og internationalt således:

UD&LÆR i Silkeborg Kommune formidler undervisnings- og læringsforløb som alle har det til fælles, at de afvikles i eksterne læringsmiljøer – børnene og de unge skal ud af de vante rammer og møde andre aktørers særlige fagområde. Der er ingen specifikke krav til typen af udbyder, det afgørende er, at man råder over et særligt læringsrum, som kan bringes i spil som et lærerigt, oplevelsesorienteret og fagligt forankret tilbud for skoler, daginstitutioner eller ungdomsuddannelserne.

Undervisnings- og læringsforløbene på UD&LÆR kan bidrage til skolernes og dagtilbuddenes opfyldelse af læringsmål gennem mange forskellige forløb, hvor oplevelse, læring og faglighed går hånd i hånd. 

Skoleafdelingen har udarbejdet en samarbejdsmodel til brug for skolerne og eksterne samarbejdsaktører: Erhvervslivet, foreningslivet, kulturlivet og nationale/internationale aktører.

På UD&LÆR under "Lokalt samarbejde" findes en samarbejdsskabelon, som kan bruges til at afklare forventninger og ansvarsfordeling mv. mellem skole og ekstern samarbejdspartner.

Samarbejdsskabelonen indeholder dels en beskrivelse af samarbejdet og dels en række bilag (om børneattest, underretningspligt, videregivelse af oplysninger, tavshedspligt, forsikringsforhold og tilsyn).

Børne- og Ungeudvalget blev orienteret om indsatserne på møde 5. april 2016, siden er indsatserne blevet til rammer.