1.04.01 Læringslyst og handlekraft

Udmøntning af Lærings- og trivselspolitikken på skoleområdet – med fokus på læring

Vi ønsker en skole, der gør det muligt for børn og unge at lære og udvikle sig, og de skal trives, mens de gør det.
Vores vigtigste opgave er at gøre børn og unge livsduelige og parate til en verden, hvor mange af fremtidens jobs endnu ikke er opfundet. Derfor skal de både eksperimentere, diskutere, bevæges og opleve en mangfoldig verden i skoletiden.

Vi mener, at omverden og natur giver mulighed for, at børn og unge kan lære væsentlige ting. Vi lægger vægt på, at vores skoler samarbejder med andre institutioner og virksomheder, så børn og unge får en bred forståelse af verden og mulighed for at træffe kvalificerede valg både nu og i fremtiden.

I dag fylder det digitale en stor del af børn og unges tid, og vi ønsker, at de ikke kun er passive forbrugere af teknologi, men også lærer at være digitale producenter.

I skolen skal der være gode muligheder for alle børn og unge. Fællesskabet er centralt for læring og udvikling af såvel sociale som faglige kompetencer. Vores mål er, at skolen skal støtte alle børn og unges ’læringslyst og handlekraft’.

For at lykkes med dette spiller forældrene en vigtig rolle. Både som understøttende for eget barn og som en positiv medspiller i fællesskabet.

En god skole for vores elever fordrer ledere og fagprofessionelle, der har både kompetencer og rammer til professionelt samarbejde. En høj professionel kapital på skolerne understøtter vores ønske om en pædagogisk praksis, der har elevernes læring i trivsel i fokus.

Pejlemærker for medarbejdere og ledere

Et godt læringsmiljø er kendetegnet ved

 • tryghed og anerkendelse
 • tydelige og tilpassede læringsmål
 • feedback
 • elevinddragelse
 • variation og struktur i organiseringen af pædagogisk praksis

Undervisningen skal give eleverne mulighed for at:

 • arbejde med det faglige indhold i sammenhænge, der gør det tydeligt, hvad de kan bruge stoffet til i praksis
 • gennemføre eksperimenter sammen og på egen hånd
 • være kreative i deres tilgang til det faglige stof
 • tage aktiv del i undervisningen
 • tilegne sig viden på mange forskellige måder.

De fagprofessionelle skal derfor:

 • kunne begrunde faglige og didaktiske valg og arbejde vidensinformeret
 • være risikovillige, nysgerrige og eksperimenterende
 • inddrage elever i undervisningen
 • reflektere over og være åbne overfor udvikling af egen praksis
 • samarbejde med ledelse, kolleger, elever, forældre og ’omverden’.

God ledelse er kendetegnet ved professionel ledelse af professionelle medarbejdere. Ledelsen har derfor fokus på:

 • At arbejde vidensinformeret
 • At arbejde med komplekse problemstillinger
 • At opbygge tillid i organisationen.

Det betyder:

 • Ledelseshandlinger der retter sig mod elevernes læring og trivsel.
 • Ledelse af lærernes læring, samarbejde og udvikling
 • Fastsættelse af mål, rammer og retning
 • Strategisk ressourceanvendelse
 • Sikring af høj kvalitet i den pædagogiske praksis.

Inspiration

Februar/marts 2018 v/
Områdeleder Charlotte Ørbæk Langballe
Leder af Pædagogisk Praksis og Læring Anne L. Vinther

Retur til bilag 1.04 Lærings- og Trivselspolitik