1.02 Dialogforum for Skoleområdets virksomhed

Dialogforum for Skoleområdet arbejder på grundlag af styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen

Læs mere om Dialogforums arbejde i styrelsesvedtægtens kapitel 5, § 23.

Opgaven er, via en løbende dialog med Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget minimum to gange om året, at medvirke til udvikling af det kommunale skolevæsen. Dialogforum for Skoleområdet består af formænd for kommunens skolebestyrelser, disse skolers skoleledere samt fællestillidsrepræsentanter for skoleområdets faglige organisationer.

Emner, indhold og form til dialogmøder med bl.a. skolebestyrelserne

Udvalgets formandskab bemyndiges til at forberede dialogmøderne sammen med forvaltningen.

Besluttet: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 14. marts 2022

Forretningsorden

§ 1 Konstituering

Dialogforum for Skoleområdet og/eller Forretningsudvalget kan løbende nedsætte ad hoc arbejdsgrupper (f.eks. vedr. økonomi-/budget, uddannelse eller nytænkning).

§ 2 Forretningsudvalget

Forretningsudvalget har en koordinerende funktion som tovholder for mødeindkaldelse, ansvar for udarbejdelse af tilhørende baggrundsmateriale, ansvar for praktiske arrangementer mm. Forretningsudvalget er desuden initiativtager i ”krisesituationer”.

Forretningsudvalget vælges af Dialogforum for Skoleområdet blandt forældrevalgte skolebestyrelsesformænd og består af mindst fire skolebestyrelsesformænd, formanden for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget samt Skolechefen. Der vælges i lige år for 2 år ad gangen.

Forretningsudvalget afholder møde(r) som forberedelse til Dialogforum for Skoleområdets møder (se § 3) og i øvrigt efter behov.

Skoleafdelingen stiller referent til rådighed.

§ 3 Dialogforum for Skoleområdets møder

Dialogforum for Skoleområdets to faste, årlige møder fastlægges i forbindelse med den politiske godkendelse af Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets årsplan.

Desuden har Forretningsudvalget mulighed for at indkalde Dialogforum for Skoleområdet f.eks. uden deltagelse af politikere eller skolelederne, hvis det findes hensigtsmæssigt.

Indkaldelse til ordinære møder udsendes med mindst en måneds varsel af Skoleafdelingen. Dagsorden med bilag i fornødent omfang udsendes med mindst en uges varsel af Forretningsudvalget.

Hvis et medlem af Dialogforum for Skoleområdet er forhindret, sørger skolebestyrelsesformanden eller skolelederen for at indkalde en stedfortræder.
Dialogforum for Skoleområdet kan indbyde andre til at deltage i møderne.
Udover de to årlige møder med Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget afholdes møder i fornødent omfang.

Referater, konklusioner og opsamlinger fra møderne offentliggøres på Dialogforum for Skoleområdets hjemmeside, senest 2 uger efter mødet. På hjemmesiden findes desuden årsplaner og kursusmateriale.

Skoleafdelingen stiller referent/mailliste-administrator til rådighed.