1.02 Dialogfora på skoleområdet

Stort Dialogforum Skole og Lille Dialogforum Skole arbejder på grundlag af styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen

Læs mere om Dialogforums arbejde i styrelsesvedtægtens kapitel 5, § 23 og 24 (er pt. under revision)

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget godkendte den 28. marts 2023 deres politiske ambition for folkeskolen. Hertil blev det godkendt at starte arbejdet med den politiske ambition om at styrke samarbejdet om Vores Folkeskole. Dagtilbuds-, Skole og Familieudvalget godkender ny samarbejdsstruktur med opstart og indledende afprøvning i efteråret 2023.

Besluttet: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 11. september 2023

Se bilag 1.04 Politisk ambition for folkeskolen

Kapitel 1: Forretningsorden for Stort Dialogforum Skole

§ 1 Formål

Bidrage med generelle drøftelser og perspektiver på udvalgte tematikker.

§ 2 Deltagere

 • Alle medlemmer af Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget
 • Formænd fra kommunens skolebestyrelser
 • Skoleledere fra kommunens grundskoler
 • Fællestillidsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter fra skoleområdets faglige organisationer
  • DLF (3 repræsentanter)
  • BUPL (1 repræsentant
  • FOA (1 repræsentant)
  • Skolelederforeningen (1 repræsentant)
  • HK (1 repræsentant)
 • Skolechefen
 • Skoleafdelingens afdelingsledelse
 • Elevrådsrepræsentanter fra grundskoler med overbygning og Silkeborg Ungdomsskole, 1 repræsentant pr. skole

§ 3 Mødestruktur

Stort Dialogforum Skole afholder to årlige møder jf. Kapitel 4: Årshjul for samarbejdsstrukturen.

På efterårsmødet udgøres deltagerkredsen af deltagerne nævnt i § 2, og på forårsmødet er deltagerkredsen udvidet således:

 • Andre relevante interessenter f.eks. repræsentanter fra erhvervslivet, ungdomsuddannelser, læreruddannelsen, pædagoguddannelsen, særlige samarbejdspartnere mv.
 • Relevante videnspersoner f.eks. i forhold til oplæg

De to faste, årlige møder i Stort Dialogforum Skole fastlægges i forbindelse med den politiske godkendelse af Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets årsplan.

Hvis et medlem af Stort Dialogforum Skole er forhindret, sørger skolebestyrelsesformanden, skolelederen eller den faglige organisation for at indkalde en stedfortræder.

Der er mulighed for at indkalde til f.eks. temamøder herudover.

§ 4 Dagsorden mv.

Dagsorden til Stort Dialogforum Skole udarbejdes af Lille Dialogforum Skole.

I lige år, på efterårsmødet, vælges 3-5 repræsentanter for skolebestyrelserne til Lille Dialogforum Skole for 2 år ad gangen.

Kapitel 2: Forretningsorden for Lille Dialogforum Skole

§ 5 Formål

 • Kvalificere og nuancere input fra seneste møde i Stort Dialogforum Skole
 • Lave dagsorden til næste møde i Stort Dialogforum Skole
 • Drøfte udvalgte tematikker

§ 6 Deltagere

 • Alle medlemmer af Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget
 • Formænd fra kommunens skolebestyrelser (3-5 repræsentanter), vælges jf. § 4.
 • Fællestillidsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter fra skoleområdets faglige organisationer
  • DLF (3 repræsentanter)
  • BUPL (1 repræsentant
  • FOA (1 repræsentant)
  • Skolelederforeningen (1 repræsentant)
 • Skolechefen
 • Sektionsleder for skolerne
 • Elevrådsrepræsentanter fra overbygningsskoler (inviteres og deltager efter behov og dagsorden)

§ 7 Mødestruktur

Lille Dialogforum Skole afholder fire årlige møder jf. Kapitel 4: Årshjul for samarbejdsstrukturen.

De fire faste, årlige møder i Lille Dialogforum Skole fastlægges i forbindelse med den politiske godkendelse af Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets årsplan.

§ 8 Dagsorden mv.

Dagsorden til Lille Dialogforum Skole udarbejdes af Skolechefen og formanden for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget jf. § 5 Formål.

Lille Dialogforum Skole kan løbende nedsætte ad hoc arbejdsgrupper (f.eks. vedr. økonomi-/budget, uddannelse eller udvikling).

Lille Dialogforum Skole er desuden initiativtager i ekstraordinære situationer.

Kapitel 3: Fælles for Stort Dialogforum Skole og Lille Dialogforum Skole

Kalenderindkaldelse til ordinære møder udsendes med mindst en måneds varsel.

Dagsorden og eventuelle bilag udsendes med mindst en uges varsel af Sekretariatet, Skoleafdelingen.

Skoleafdelingen stiller referent/mailliste-administrator til rådighed for Stort Dialogforum Skole og Lille Dialogforum Skole.

Referater, konklusioner og opsamlinger fra møderne offentliggøres på Dialogforum Skoles hjemmeside, ca. 2 uger efter mødet. På hjemmesiden findes desuden årsplaner og kursusmateriale.

Kapitel 4: Årshjul for samarbejdsstrukturen

 • September: Møde i Lille Dialogforum Skole
 • November: Møde i Stort Dialogforum Skole
 • December: Møde i Lille Dialogforum Skole
 • Februar/marts: Møde i Lille Dialogforum Skole
 • April/maj: Møde i Stort Dialogforum Skole
 • Maj: Møde i Lille Dialogforum Skole

Cirkel med de fire årstider, hvor de enkelte møder i Dialogforum er placeret