1.01 Valg til skolebestyrelsen

Valg af forældrerepræsentanter - herunder suppleringsvalg, forskudte valg og toårige valgperioder, valg af medarbejderrepræsentanter og elevrepræsentanter

Forældrerepræsentanter vælges således:

 1. Skolen nedsætter en valgbestyrelse, som har ansvaret for gennemførelsen af valget. Valgbestyrelsen består af skolens leder (som formand), formanden for den afgående skolebestyrelse og et forældrevalgt medlem af den afgående skolebestyrelse. Byrådet udpeger ikke politikere til valgbestyrelsen.
 2. Ordinære valg skal være gennemført inden den 1. juni i valgåret. Skolens tidsplan bør indeholde:
  1. Forældrenes mulighed for at sikre sig, at de er optaget på valglisterne.
  2. Tidspunkt for afholdelse af valgmøde.
  3. Kandidatopstilling: Hvor og hvornår? Kandidatens mulighed for at redegøre for synspunkter i det materiale, som valgbestyrelsen formidler før valgmødet. Sikring af repræsentation af afdelinger/specialklasserækker (inklusionscentre).
  4. Perioden for en eventuel afstemning.
 3. Skolens administrative system til elevregistrering anvendes i forbindelse med valglister, kontrol af valgbarhed og stemmeret samt afstemning/elektronisk afstemning.
 4. Valgbestyrelsen kan beslutte, at der er fredsvalg, hvis de opstillede kandidater er enige i en opstillingsrækkefølge, og valgbestyrelsen kan godkende kandidatopstillingerne.
 5. Hvis pkt. 4) ikke er aktuel, skal der afholdes et valg. Opgørelse af valget sker umiddelbart efter valghandlingen.
 6. Klager over valget skal indgives til valgbestyrelsen senest 10 dage efter valgets endelige opgørelse. Valgbestyrelsen træffer endelig afgørelse i klagesager.
 7. På skolebestyrelsens første møde efter nyvalg vælger medlemmerne én af forældrerepræsentanterne til formand for skolebestyrelsen ved bundet flertalsvalg. Skolebestyrelsen tiltræder pr. 1. august.
  Læs mere om bundet flertalsvalg i Kommunestyrelseslovens § 24.
 8. Suppleringsvalg gennemføres jf. valgbekendtgørelsens § 10 og i henhold til pkt. 1-6.
 9. Valgbestyrelsen bekendtgør valgets resultater hurtigst muligt efter valghandlingen. Først til de valgte repræsentanter og stedfortrædere, herefter til forældre, medarbejdere, Skoleafdelingen og offentligheden via de sædvanligt benyttede kanaler.

Skoleafdelingen har udarbejdet en generel tidsplan til brug for både ordinære valg og forskudte valg, som kan tilpasses de lokale forhold.

Forskudte valg

Ved indførelsen af forskudte valg beslutter skolebestyrelsen, hvilke forældrerepræsentanter, der fratræder. Alternativt afgøres indstillingen ved lodtrækning, jf. § 4 i bekendtgørelsen.

Børne- og Ungeudvalget har den 2. marts 2010 givet skolechefen kompetence til at godkende eventuelle forskudte valg efter ansøgning fra en skolebestyrelse.

Toårig valgperiode for forældrerepræsentanter

Mulighed for toårig valgperiode for forældrerepræsentanter i skolebestyrelserne jf. Lov om Folkeskolen § 42, stk. 12, er godkendt. Kompetencen til at godkende toårig valgperiode efter ansøgning fra en skolebestyrelse delegeres til skolechefen.

Besluttet, Børne- og Ungeudvalget den 4. maj 2020

Se Procedure vedr. toårig valgperiode for forældrerepræsentanter i skolebestyrelser

Medarbejderrepræsentanter vælges således:

Der vælges to medarbejderrepræsentanter af og blandt skolens medarbejdere.

En bred repræsentation på medarbejdersiden skal tilstræbes, i lyset af skolereformen.

Skolens leder indkalder samtlige medarbejdere, der gør tjeneste ved skolen, til en fælles valghandling:

 1. Indkaldelsen sker med 14 dages varsel.
 2. Kandidatforslag bliver indleveret til skolelederen otte dage før valghandlingen og bliver bekendtgjort for medarbejderne seneste fem arbejdsdage før valghandlingen. En kandidats ansættelsesforhold bør ikke have en varighed på under 1 år.
 3. Alle medarbejdere kan stemme på alle kandidater. Hver medarbejder har én stemme. De to medarbejdere, der har fået flest stemmer, er valgt. Derudover bliver to stedfortrædere valgt efter samme fremgangsmåde. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.
 4. Valget finder sted i forbindelse med skoleårets forberedelse. Medarbejdernes valgperiode er på et år og følger skoleåret.

Elevrepræsentanter vælges således:

Elevrådet vælger to elevrepræsentanter og deres stedfortrædere. Hvis skolen har undervisning på flere afdelinger, skal der vælges mindst en elevrepræsentant for hver afdeling, jf. styrelsesvedtægtens § 1. Skolelederen er ansvarlig for afholdelse af valget, som foregår ved skoleårets start og gælder dette skoleår.

Bilaget, undtaget de to underpunkter under "Forældrerepræsentanter vælges således", er besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 4. februar 2014

Skolebestyrelserne har i 2014 godkendt reglerne i styrelsesvedtægtens bilag 1.01. Hvis forskudte valg eller toårige valgperioder ønskes benyttet, skal skolebestyrelsen sende en ansøgning til skolechefen.